About us

NEDERLANDS:

China Alarm is een Nederlands initiatief met het doel, alert te maken op de schrijnende situatie van SCHENDINGEN VAN DE MENSENRECHTEN in de Volksrepubliek China.

Wanneer wij spreken over mensenrechtenschendingen in China, gaat het onder meer om een van de meest ernstige MISDADEN TEGEN DE MENSHEID van deze eeuw evenals om GENOCIDE. China is onder andere ook het land met de meeste ter dood veroordelingen wereldwijd. De situatie van de mensenrechten in China verslechterde gedurende de afgelopen jaren in sterke mate.

Zo is er in China sprake van veelvuldige en ernstige VERVOLGING VAN GELOVIGEN. Daarbij gaat het met name om Falun Gong beoefenaars (Falun Gong wordt ook ‘Falun Dafa’ genoemd), Moslims, Christenen, Tibetaanse Boeddhisten en Taoïsten. Het moslim geloof wordt in China vooral door de Oeigoeren maar ook door de Kazachen, de Uzbeken, de Kirgiezen, de Tartaren en de Hui* beoefent. Bij Chinese Christenen gaat het vooral om Katholieken, Protestanten (de zgn. ‘House Churches’) en de Kerk van de Almachtige God, een nieuwe, christelijke beweging. Alle geloven die niet door de Chinese staat worden erkend, worden vervolgd. Zij vallen onder de zgn. ‘xie jiao’ en worden als gevaarlijke cult gezien. Echter, in de laatste tijd worden zelfs geloofsgemeenschappen die door de Chinese regering erkend zijn steeds vaker het slachtoffer van ernstige vervolging.

De aandacht van China Alarm gaat in het bijzonder uit naar de MEDISCHE GENOCIDE in China, oftewel de grootschalige, door de Chinese staat c.q. de Communistische Partij (CCP) gepleegde ORGAANROOF c.q. transplantatie misbruik die al meer dan twee decennia voortduurt en al honderdduizenden slachtoffers maakte en helaas nog steeds voortduurt. Sinds circa het jaar 2001 werden vooral Falun Gong beoefenaars het slachtoffer van de door de staat gedreven orgaanroof. Vooral gedurende de
afgelopen jaren werden echter ook de Oeigoeren evenals leden
van de Kerk van de Almachtige God het slachtoffer van orgaanroof:
https://chinatribunal.com/

ENGLISH:

China Alarm is a Dutch initiative with the aim to raise awareness and alert on the dramatic HUMAN RIGHTS VIOLATIONS committed in the People’s Republic of China (PRC).

When we talk about human rights violations in China, we do talk among others, about one of the worst CRIMES AGAINST HUMANITY of this century as well as about GENOCIDE. Among others, China is also the country with most DEATH PENALTIES globally. The situation regarding human rights in China worsened strongly during the past years.

In China believers of all kinds of religions and beliefs are strongly persecuted. Among the persecuted are Falun Gong practitioners (Falun Gong is also called ‘Falun Dafa’), Muslims, Christians, Tibetan
Buddhists and Taoists. The muslim faith in China is especially practised by the Uyhurs / Uighurs, the Kazakhs, the Uzbeks, the Kirgies, the Tartars and the Hui.* Talking about Chinese Christians, we especially talk about Catholics, Protestants (the so called ‘House Churches’) and the Church of Almighty God (CAG) which is a new Christian movement. All religions not recognized by the Chinese state suffer from persecution. They fall under the so called ‘xie jiao’ and are seen as evil, dangerous cults. However, lately even religions recognized by the Chinese Communist regime more and more often become the victims of harsh persecution.

China Alarm especially focusses on the MEDICAL GENOCIDE in China, the massive statedriven crime of FORCED ORGAN HARVESTING, also called organ pillaging or transplant abuse which is committed since more than two decades by the Chinese state / the Chinese Communist Party (CCP). The heinous practice created hundreds of thousands of victims already and, unfortunately, still goes on. Since about 2001 it were especially Falun Gong practitioners suffering this awful fate. However, especially during the last years Muslim communities, especially the Uyghur but also members of the Church of Almighty God became victims of the forced organ harvesting: https://chinatribunal.com/

CHINA ALARM OP INTERNET EN OP SOCIALE MEDIA/
CHINA ALARM ON THE INTERNET AND ON SOCIAL MEDIA:

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/China-Alarm-112462576900252/

TWITTER: China Alarm, @alarmchina

INSTAGRAM: @ChinaAlarm_

DE MEEST BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE ORGAANROOF IN CHINA treft u op
de volgende websites aan /
THE MOST IMPORTANT INFORMATION ABOUT FORCED ORGAN HARVESTING /
TRANSPLANT ABUSE / ORGAN PILLAGIG IN CHINA you can find on the
following websites:


CHINA TRIBUNAL: https://chinatribunal.com/

CHINA ORGAN HARVEST RESEARCH CENTER (COHRC):
https://www.chinaorganharvest.org/

THE INTERNATIONAL COALITION TO END TRANSPLANT ABUSE IN CHINA (ETAC):
https://endtransplantabuse.org/

World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong
(WOIPFG): http://www.upholdjustice.org/node/163

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH): Promoting Ethics in Medicine: https://dafoh.org/

*Niet allen die tot deze etnische groepen behoren, zijn moslims. / Not
all members of these ethnic groups, however, are Muslims.